بوکان؛ زندگی یک خانم بی سرپناه گرفتار به مواد مخدر در کف خیابان + تصویر

سرویس عکس_مدتی است که یک خانم بی سرپناه گرفتار به مواد مخدر در کف یکی از خیابان های بوکان زیر آفتاب سوزان روز را به شب می رساند و تعدادی خیر برای وی چادری به پاکردند. قرار بود بهزستی این خانم رابه به یکی از مراکز اقامتی آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز منتقل کند، با در اجرای این وعده خود تعلل کرده است.

1400/6/11 06:12:40

 

  توسط: 0