اسناد، پرداخت حقوقهای نجومی در شهرداری بوکان را تایید نمی کنند

سرویس موکریان_ مستندات ارائه شده توسط معاون مالی شهرداری بوکان از کذب بودن خبر پرداخت حقوقهای نجومی به تعدادی از کارمندان این شهرداری حکایت دارد.

سرویس موکریان_ مستندات ارائه شده توسط معاون مالی شهرداری بوکان از کذب بودن خبر پرداخت  حقوقهای نجومی به تعدادی از کارمندان این شهرداری حکایت دارد.

به دنبال انتشار خبر پرداخت حقوحقهای نجومی به تعدادی از کارمندان شهرداری بوکان، صبح امروز خبرنگار زریان موکریان با «محمد عباسی» معاون مالی شهرداری بوکان در اتاقش گفت و گو کرد.

عباسی در این گفت و گو ضمن ارائه کردن مستنداتی گفت: پرسنل ستادی شهرداری بوکان  بر اساس نوع قرارداد پیمانی و یا دارای  قرارداد کار معین هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه معاونین شهردار و مسئول تعدادی از بخشها دارای قرارداد کار معین هستند قادر به پرداخت حق مدیریت به آنها نیستیم در حالی که  حجم کار و مسئولیت آنها زیاد است‌.

عباسی در ادامه گفت: جهت حل این مشکل، آقای رستم پور شهردار سابق به شورای شهر پیشنهاد کرد که به حقوق  هفت نفر از معاونین شهردار و مسئول تعدادی از بخشها مبلغ یک تا سه میلیون تومان اضافه شود.

وی تصریح کرد: این درخواست شهردار در بهار سال گذشته توسط شورای شهر تصویب شد و کمیته تطبیق فرمانداری نیز آن را تصویب کرد و این پرداختها تا بهار امسال ادامه پیدا کرد و بعد از اجرای قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شهرداری قطع شد.

عباسی ضمن ارائه مکاتبات و مصوبات این سخنان خود، مستندات پرداختهای نهایی به پرسنل شهرداری را نیز در اختیار خبرنگار زریان موکریان قرار داد که بر اساس این مستندات حداکثر حقوق پرداختی به کارمندان شهرداری بوکان ۱۲ میلیون تومان بود که این حقوق تنها به چند نفر پرداخت می شود و اکثریت کارمندان خالص پرداختی آنها زیر ۱۰ میلیون تومان بود.