پیکر بی‌جان کوهنوردان نقده‌ای پیدا شد

پیکر بی جان ۳ کوهنورد مفقودی در ارتفاعات اشنویه بعد از ۶ روز عملیات خبر داد.

 پیکر بی جان ۳ کوهنورد مفقودی در ارتفاعات اشنویه بعد از ۶ روز عملیات خبر داد.

به گزارش زریان موکریان؛ متاسفانە سە کوهنورد نقدەای با هویت های رضا کایشی، محسن عزیزی و محمد رویان کە روز جمعە گذشتە در کوهستان رندولە اشنویە گرفتار بهمن شدە بودند روز چهارشنبە پس از شش روز عملیات امداد و نجات در زیر بهمن پیدا شدند و هر سە نفر جان خود را از دست دادند

تیم ۵ نفر کوهنوردان نقده روز جمعه هفته گذشته در این منطقه کوهستانی گرفتار بهمن شدند که ۲ نفر از آنان همان روز زنده و امروز هم پس از ۶ روز عملیات جستجو پیکر ٣ تن دیگر پیدا شد.سە کوهنورد نقدەای، رضا کایشی، محسن عزیزی و محمد رویان کە روز جمعە گذشتە در کوهستان رندولە اشنویە گرفتار بهمن شدە بودند امروز چهارشنبە پس از شش روز عملیات امداد و نجات در زیر بهمن پیدا شدند و هر سە نفر جان خود را از دست دادند