شهروند نگار؛ بحران زیست محیطی در سایت زباله بوکان

سروس شهروندنگار؛ یک شهروند با ارسال این ویدیو نوشت: دفن سنتی زباله و آتش گرفتن مداوم گاز متان، سایت زباله شهرستان بوکان را به یک بحران زیست محیطی تبدیل کرده است.