انفجار مخرب گاز در بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ انفجار گاز به هنگام ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه کلتپه بوکان سبب تخریب یک خانه و سوختگی 70 درصد یک زن شد.

سرویس عکس_ انفجار گاز به هنگام ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه کلتپه بوکان سبب تخریب یک خانه و سوختگی 70 درصد یک زن شد.