کارتن خوابی به وقت خواب سمن های بوکان

سرویس مقاله_ این یادداشت به قلم «علی مصطفی پور» کارشناس ارشد جامعه شناسی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته اس

سرویس مقاله_ این یادداشت به قلم «علی مصطفی پور» کارشناس ارشد جامعه شناسی نوشته شده  و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته اس

در عصر حاضر پدیده خانمان سوز اعتیادیکی از بزرگترین مشکلات اغلب کشورها  است، که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت، کیفیت زندگی ساکنین آن را تحت‌الشعاع قرار داده‌است که کارتن خوابی یکی از پیامدهای این معضل اجتماعی می باشد. 

 در این میان در شهرستان بوکان روز به روز در گوشه کنار این شهر شاهد این پدیده دلخراش و خدشه دار شدن روح و مقام انسانیت و بی توجهی سازمان ها و انجمن ها در راستای کنترل و‌پیشگیری و‌درمان این بیماری و ارج نهادن به مقام و منزلت والای انسانیت هستیم.
سازمان های مردم نهاد از نهاد های جامعه مدنی هستند و از دل یک ساختار دموکراتیک بر می خیزند و معمولا در جهت پیشبرد اهداف سیاسی ، اجتماعی اعضا در حرکت هستند .

 به نظر می رسد این سازمان ها در شهر بوکان در راستای حل این مهم ، فاقد کارکرد اجتماعی هستند و متولیان امر به پیامدهایی که یک تهدید بالقوه برای فرزاندانمان محسوب می شود  بی تفاوت هستند.