خدمات راهبری خودروهای استیجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه میاندوآب به نشانی آذربایجان غربی، میاندوآب، بلوار شهید باکری، روبروی کارخانه قند ، تلفن تماس 45358666 و 45358652-044

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه میاندوآب به نشانی آذربایجان غربی، میاندوآب، بلوار شهید باکری، روبروی کارخانه قند ،
 تلفن تماس  45358666 و 45358652-044/’

 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه
(عمومی - یک مرحله ای)

تاریخ انتشار نوبت اول:  30/03/1403

تاریخ انتشار نوبت دوم:  02/04/1403

تاریخ :  23/03/1403

شماره :  3147/ 17/ 872

شماره فراخوان:  2003093030000004

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه میاندوآب به نشانی آذربایجان غربی، میاندوآب، بلوار شهید باکری، روبروی کارخانه قند ،

 تلفن تماس  45358666 و 45358652-044

ردیف

عنوان

شرح

1

موضوع مناقصه

خدمات راهبری خودروهای استیجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب

2

مدت اجرای قرارداد

یک سال شمسی

3

برآورد پایه

208/790/237/44    ریال

4

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

510/889/211/2   ریال

5

نوع تضمین

یکی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/09/1394 و به مبلغ اعلامی فوق (در صورت واریز سپرده نقدی بنام ذیحساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب نزد بانک ملی شعبه شهید باکری به شماره حساب  2172588042003 با شبای 760170000002172588042003IR با شناسه 14007478253 ). ضمانتنامه پست بانک و ارایه هر گونه چک قابل قبول نیست.

6

تاریخ انتشار در سامانه ستاد

روز چهارشنبه مورخ 30/03/1403  ساعت 08:00

7

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد

تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه 06/04/1403 

8

تاریخ و محل جلسه توجیهی / بازدید

راس ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 09/04/1403  در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گزار

9

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد

تا ساعت  19:00 روز چهارشنبه مورخ  20/04/1403 

10

محل و نحوه دریافت تسلیم پیشنهادات: دریافت اسناد مناقصه و فرم های ارزیابی و تسلیم پاکات الف (تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) پاکت ب (اسناد و مدارک مناقصه) پاکت ج (پیشنهاد قیمت) و پاکت ارزیابی

در مهلت مقرر با مراجعه با سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و پس از مطالعه کلیه اسناد و شرکت در جلسه توجیهی (در صورت ابهام در اسناد مناقصه)، پاکت الف (تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) را بصورت لاک و مهر و امضا شده تحویل واحد  امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه میاندوآب به نشانی آذربایجان غربی، میاندوآب، بلوار شهید باکری، روبروی کارخانه قند داده و رسید (سند پرداخت مالی) آنرا  تحویل گرفته و اصل ضمانت نامه یا رسید مذکور به عنوان پاکت الف در سامانه بارگذاری نموده و سپس پاکات (ب) و (ج) بارگذاری گردد.  شرکتهای حاضر در مناقصه باید کلیه اسناد و پاکات تکمیل شده را در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت و با ادعای تحویل اصل مستندات پاکت الف صرفا بصورت فیزیکی به امور مالی مورد پذیرش نبوده و به صلاحدید مناقصه گزار از مناقصه کنار گذاشته میشود و حق هر گونه اعتراض در مراجع اداری و قضایی را از خود سلب می نماید.

11

شرایط متقاضیان

1-    ارائه گواهی تعیین صلاحیت فعالیت (دارای اعتبار) از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مناقصه گر مجاز به

 الف) فعالیت در بخش ایاب و ذهاب ( اصل یا کپی برابر اصل محضری الزامیست)

 تبصره: در صورتیکه محل صدور گواهینامه تعیین صلاحیت فعالیت از استانی بغیر از استان آذربایجان غربی باشد اخذ و ارائه تاییدیه گواهینامه موصوف از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی توسط برنده مناقصه الزامی است.

2-    ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (دارای اعتبار) از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (کپی برابر اصل محضری)   توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای 1 و 2 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار، لازم و به عهده شرکت کننده در مناقصه می باشد.

3-    ارائه اصل یا کپی برابر اصل محضری از 1) کلیه صفحات اساسنامه شرکت 2) آگهی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی 3) کد اقتصادی و شناسه ملی و 4- گواهی امضاء الزامی است.

4-    کلیه فرم های پیش نویس قرارداد و شرح کارهای مناقصه باید به امضای تعهدآور (فرد مجاز طبق اساسنامه) برسد و در صورت تغییر امضای فرد مجاز می بایست گواهی امضا ارائه گردد.

5-    عدم ارائه مدارک فوق و یا عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهی و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صلاحیت مناقصه گر خواهد شد.

6-    عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها (در صورت قرار داشتن در لیست شرکتهای ممنوع المعامله، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید)

12

تاریخ و مکان گشایش پاکات الف، ب و ج

از ساعت 10 صبح شنبه مورخ 23/04/1403  در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گزار

13

تاریخ اعتبار پیشنهادات

سه ماه بعد از تاریخ بازگشایی پاکت نرخ

14

حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات

به هر تعداد مناقصه گر

15

سایر شرایط و زمان بندی

وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد (ضروری است متقاضی کلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد قیمت را دریافت، مطالعه و اطلاعات و مدارک درخواستی را از طریق سامانه ستاد ارایه نماید)

*  تاکید میگردد پیشنهاد مناقصه‌گرانی که در ارزیابی شکلی، مستندات فوق (شرایط متقاضیان) را ارائه نمایند گشوده خواهد شد. ضروری است کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام گردد. بارگذاری (آپلود) و ارسال مدارک مورد نیاز و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات صرفا پس از دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد و ضروری است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام را در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 8896737-021 و فاکس 88955953-021 میباشد.   * اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب