دیده شدن عروس چشمه سارهای کوردستان در بوکان

سرویس موکریان_ سمندر کوردستانی مشهور به عروس چشمه سارهای کوردستان در طبیعت بوکان مشاهده شد.

.