عکس/ لک لک‌های روستای «بیلو» مریوان

روستاهای حاشیه دریاچه زریبار مریوان به دلیل پوشش جنگلی میزبان صدها لک لک مهاجر هستند.

 روستاهای حاشیه دریاچه زریبار مریوان به دلیل پوشش جنگلی میزبان صدها لک لک مهاجر هستند.

 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان
 • لک لک های روستای «بیلو» مریوان