کارگاه بررسی علل نزاع در بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس نیروی انتظامی شهرستان بوکان در نشستی با رئوسای دانشگاه های بوکان، کارشناس اجتماعی فرمانداری بوکان علل بروز نزاع در این شهرستان را بررسی کردند.

سرویس عکس نیروی انتظامی شهرستان بوکان در نشستی با رئوسای دانشگاه های بوکان، کارشناس اجتماعی فرمانداری بوکان علل بروز نزاع در این شهرستان را بررسی کردند.