ورودی شهرک صنعتی بوکان آسفالت شد

ورودی شهرک صنعتی بوکان آسفالت شد

ورودی شهرک صنعتی بوکان آسفالت شد

به دنبال  بازدید اخیر وزیر صنعت ومعدن وتجارت ، معاون وزیر ومدیر عامل شهرکهای صنعتی کشور از شهرک صنعتی بوکان،ورودی این شهرک آسفالت  شد. آسفالت این ورودی از وعده های وزیر صنعت و معدن بود.

 در روزهای آینده  اسفالت خیابانهای داخل شهرک و رفع مشکلات تصفیه خانه شهرک  نیز انجام خواهدشد.