ممنوعیت انتشار تصاویر حملات و تحرکات داعش در رسانە های اقلیم کردستان

وزارت فرهنگ اقلیم کردستان انتشار هرگونە تصایر مربوط به حملات و تحرکات داعش و اقدامات این گروە علیە نیروهای پیشمرگ را در کلیە رسانە های اقلیم، ممنوع اعلام کرد.

وزارت فرهنگ اقلیم کردستان انتشار هرگونە تصایر مربوط به حملات و تحرکات داعش و اقدامات این گروە علیە نیروهای پیشمرگ را در کلیە رسانە های اقلیم، ممنوع اعلام کرد.

بە گزارش زریان موکریان بە نقل از شارپرس، وزارت فرهنگ اقلیم کردستان در ابلاغیە ای، بە کلیە رسانە های اقلیم  هشدار داد کە انتشار و پخش هرگونە تصاویری از حملات و تحرکات داعش و اقدامات این گروە علیە نیروهای پیشمرگ اقلیم، ممنوع است.

در این ابلاغیە بە رسانە ها تاکید شدە باید از انتشار تصویری و ویدئوهایی کە توسط داعش تهیە می شود، خودداری کنند.

همچنین تاکید شدە کە انتشار این گونە تصاویر از سوی داعش با هدف ایجاد رعب و وحشت و ناامنی میان شهروندان صورت گرفتە و بازنشر آن ها توسط رسانە ها ناقض قوانین اقلیم است و با مرتکبین برخوردهای قانونی صورت می گیرد.

طی روزهای گذشتە داعش حملاات متعددی را علیە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان بە ویژە در مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد صورت دادە کە جان باختن دە ها نیروهای پیشمرگ را بە دنبال داشت و تصاویر برخی از این حملات توسط شماری از رسانە های اقلیم بازنشر شد.