فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات نقلیه خودرویی به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری به تعداد 25 دستگاه به شماره مناقصه 2003000169000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزاری نماید

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان  آذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات نقلیه خودرویی به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری به تعداد 25 دستگاه به شماره مناقصه 2003000169000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت برگزاری نماید