ثبت ۱۲٦۰۱ واقعە ‌ازدواج‌ در سال گذشتە در کردستان

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان گفت: در سال گذشتە ۱۲ هزار و ٦۰۱ واقعە ازدواج در استان کردستان بە ثبت رسیدە است.

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان گفت: در سال گذشتە ۱۲ هزار و ٦۰۱ واقعە ازدواج در استان کردستان بە ثبت رسیدە است.

علی جوکار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال ۱٤۰۲ تعداد ۱۲ هزار و ٦۰۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده کە نسبت بە مدت مشابە سال قبل ۳.۹ درصد کاهش داشتە است.

وی تعداد ازدواج شهری را ۱۰ هزار و ٤۷۲ مورد و تعداد ازدواج روستایی را ۲ هزار و ۱۲۹ واقعه اعلام کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان، بیان کرد: بیشترین ازدواج ثبت شدە مردان مربوط بە گروە سنی ۲٦-۲۹ سالە بە تعداد ۳ هزار و ٨٥۷ مورد بە روایتی ۳۰.٦ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شدە مربوط بە این گروە سنی می‌باشد.

وی ادامە داد: میانگین سن ازدواج بار اول مردان ۲۳-۲۸ سال و میانگین سن ازدواج بار اول زنان هم ۱٥-۲٤ سال بوده است.

جوکار عنوان کرد: همچنین بیشترین ازدواج ثبت شدە زنان مربوط بە گروە سنی ۲۰-۲٤ سال بە تعداد ۳ هزار و ۳٤۳ مورد بە روایتی ۲٦.٥ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شدە مربوط بە این ردە سنی است.

وی به آمار طلاق استان کردستان در سال گذشتە اشارە کرد و افزود: در سال ۱٤۰۲ تعداد ٥ هزار و ۲۲٥ واقعه طلاق به ثبت رسیدە کە نسبت بە مدت مشابە سال قبل ۱.٦ درصد کاهش داشتە است.

جوکار تعداد طلاق شهری را ٤ هزار و ٥٨٨ و تعداد طلاق روستایی را ٦۳۷ واقعه اعلام کرد.

به گفته وی، میانگین سن طلاق بار اول مردان ۳٦-۳۹ سال و میانگین سن طلاق بار اول زنان نیز ۲٤- ۳۲ سال بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان طلاق ثبت شدە مردان مربوط بە گروە سنی ۳۰-۳٤ سالە بە تعداد یک هزار و ۱٥٦ مورد بە روایتی ۲۲.۱ درصد از کل طلاق‌های ثبت شدە مربوط بە این گروە سنی است.

جوکار خاطرنشان کرد: همچنین بیشترین میزان طلاق ثبت شدە زنان مربوط بە گروە سنی ۳۰-۳٤ سالە بە تعداد ۹٨۹ مورد بە روایتی ۱٨.۹ درصد از کل طلاق‌های ثبت شدە مربوط بە این گروە سنی است.