دختر ۱۶ ساله سنندجی به ۸ نفر جان دوباره بخشید

مسئول فراهم آوری و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اهدای اعضای بدن مبینا شریعتی دختر ۱۶ ساله سنندجی به ۸ نفر جان دوباره بخشید.

مسئول فراهم آوری و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اهدای اعضای بدن مبینا شریعتی دختر ۱۶ ساله سنندجی به ۸ نفر جان دوباره بخشید.

به گزارش زریان موکریان، علی کرمی گفت: مبینا شریعتی در تاریخ ۲۰ آبان ماه با کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان کوثر انتقال داده شد، بیمار پس از ۳ روز و در تاریخ ۲۳ آبان ماه دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: با موافقت و درخواست خانواده، بیمار مرگ مغزی در تاریخ ۲۳ آبان به بیمارستان سینای تهران برای اهدای اعضا اعزام شد  اعضای اهدا شده به ۸ نفر جان دوباره ای بخشید.

مسئول فراهم آوری و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: سال گذشته اعضای بدن هفت بیمار مرگ مغزی و امسال نیز ۳ بیمار مرگ مغزی اعضای بدن هایشان با موافقت خانواده اهدا شده است.