شهروند نگار: صید ماهی بزرگ در سد بوکان

شهروند نگار؛ فیلم ارسالی از سوی یکی از مخاطبان زریان موکریان از سد یک ماهی بزرگ در سد بوکان و مهارت حیرت انگیز صیاد حکایت دارد.