تخلفات کارگاه برداشت ماسه از سیمینه رود به روایت یک کشاورز معترض

سرویس موکریان_یکی از کشاورزان معترض به نحوه برداشت ماسه از سیمینه رود، هفت تخلف این پیمانکار را مطرح کرد.

سرویس موکریان_یکی از کشاورزان معترض به نحوه برداشت ماسه از سیمینه رود، هفت تخلف این پیمانکار را مطرح کرد.

بعد از آنکه «خالد رحمانی» مدیر امور منابع آب شهرستان بوکان در  گفت وگو با زریان موکریان از متوقف شدن برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه سیمینه رود در انتهای پارک ساحلی به علت اعتراض چند کشاورز که زمینهای آنها در مجاورت با برداشت خبر داد، یکی از کشاورزان معترض در پیامی برای زریان موکریان، هفت تخلف را علت اعترض خود به اعلام کرد:

۱_ عدم تعیین محدوده برداشت توسط مهندس ناظر و مسئول فنی

۲_ عدم حضور مهندس ناظر به صورت مداوم طبق اصل مجوز

۳_انحراف مسیر رودخانه

۴_ برداشت از عمق بیش از حد تعیین شده که تا ۷۰ سانتی متر لایه روبی بوده و ۷ متر عمیق برداشت کرده اند

۵_ دپوی ماسه در بستر رودخانه که طبق مجوز غیر مجاز بوده

۶_فعالیت در ساعت غیر تعیین شده. که در مجوز ساع ۸ صبح تا ۱۸ عصر بوده که به صورت شبانه روزی فعالیت داشته اند

۷_ طبق مجوز ۱۸۳۰ متر مکعب مجوز برداشت داشته اند که تا همین لحظه بیشتر از ۲۰۰ کامیون با ظرفیت ۱۰ متر مکعب به ماسه شویی انتقال داده اند و در حال حاظر بیشتر از ۲۰۰ کامیون دیگر دپو کرده اند.