کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بوکان تشکیل جلسه داد + تصویر

امروز سه شنبه جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بوکان با ریاست «مهندس محمد امین زاده» فرماندار شهرستان بوکان وبا حضور «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان برگزار شد. در این جلسه اعتبارات نوبت اول عمرانی شهرستان بوکان در قانون بودجه ۱۴۰۰، به میزان ۱۰۵۶ میلیارد و ۹۳۴ ميليون ريال است که در قالب ۱۸ فصل توزیع شد.

 امروز سه شنبه جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بوکان با ریاست «مهندس محمد امین زاده» فرماندار شهرستان بوکان وبا حضور «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان برگزار شد. در این جلسه اعتبارات نوبت اول عمرانی شهرستان بوکان در  قانون بودجه ۱۴۰۰، به میزان ۱۰۵۶ میلیارد و ۹۳۴  ميليون ريال  است که در قالب ۱۸ فصل توزیع شد.